วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ที่เรายึดมั่น คือ การส่งเสริมให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจข้อกฎหมาย รวมถึงการศึกษาศึกษาด้านกฎหมายมหาชน เพื่อความเข้าใจที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย นั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเรา คือ ความซื่อสัตย์ การบริการ ความเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

เราให้บริการสมาชิกด้วยการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในกฎหมายขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขา รวมทั้งให้คำแนะนำในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง

ค่านิยม

ความซื่อสัตย์ – “ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความถูกต้องตามจริยธรรม” คือเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งไว้ และทั้งหมดนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือกัน ทั้งจาก TLP และสมาชิกของเรา

การบริการ – ทุกการบริการและคำแนะนำของเรา จะต้องทำอย่างเต็มที่และทันที รวมถึงดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับสมาชิกเป็นสำคัญ

ความเป็นเลิศ – เราเชื่อว่าคุณภาพของการให้บริการนั้น ต้องเกิดจากความรู้ที่ถูกต้อง และความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการทำงานแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และผลงานของเรานั้น คือ สิ่งที่สะท้อนถึงความโดดเด่น และบริการที่เหนือระดับจากเรา

การทำงานเป็นทีม – ความสำเร็จที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งต้องการจากสมาชิกและ ทีมงานของ TLP การเปิดเผยข้อมูลจริงทั้งหมด อาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่นั่นหมายถึงความเชื่อมั่น เชื่อใจ ที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กันได้อย่างดี