ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ”) ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท ไทยลีเกิ้ล โพรเทคชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า “สมาชิก”) เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของ บริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
1.1 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1.2 “เนื้อหาฯ” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯ
1.3 “เนื้อหาจากสมาชิก” หมายถึง เนื้อหาที่สมาชิกได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลด
1.4 “เหรียญ” หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อชำระเงินสำหรับเนื้อหาและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ เสนอ ซึ่งมีค่าบริการ
1.5 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ ออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการฯ ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

2.1 สมาชิกทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ สมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า สมาชิกได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2.2 ผู้เยาว์สามารถใช้บริการฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากสมาชิกใช้บริการฯ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใดๆ จะถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2.3 การที่สมาชิกใช้บริการฯ ถือว่า สมาชิกได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2.4 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมสำหรับบริการฯ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่สมาชิกการแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน การที่สมาชิกใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าสมาชิกได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4. บัญชี

4.1 เมื่อสมาชิกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัทฯ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
4.2 หากสมาชิกลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการฯ สมาชิกจะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ สามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง
4.3 สมาชิกที่จดทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและเลิกใช้บริการฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม
4.4 บริษัทฯ อาจระงับหรือลบบัญชีของสมาชิกได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่าสมาชิกกำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
4.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบบัญชีใดๆ ที่ไม่มีการชำระค่าสมาชิกเกินกว่า 1 เดือนหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้
4.6 สิทธิที่จะใช้บริการของสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
4.7 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการฯ มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากสมาชิกได้

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก
5.2 บริษัทฯ สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัท
5.3 บริษัทฯ สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของสมาชิกทั้งหมด

6. การให้บริการฯ

6.1 สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการและการเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการฯ โดยสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
6.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น เช่น อายุ การระบุตัวตน สถานภาพสมาชิกในปัจจุบัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการฯ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่สมาชิก

7. การสามารถพึ่งพาบริการฯ เพื่อโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สมาชิกสามารถที่จะพึ่งพาบริการฯ เพื่อการโทรศัพท์ด่วน ฉุกเฉินได้ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การถูกตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การถูกจับกุม และบริการฉุกเฉินอื่นๆ

8. โฆษณา

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้สมาชิกผ่านทางบริการฯ

9. บริการของคู่ค้า

เนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมมือกับบริษัทฯ อาจจะรวมอยู่ภายในบริการฯ นี้ด้วย โดยคู่ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือบริการที่เสนอดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาและบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ชัดแจ้ง ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

10. เนื้อหาฯ

10.1 บริษัทฯ อนุญาตให้สมาชิกใช้เนื้อหาฯ ที่บริษัทฯ จัดให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ เท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนต่อไม่ได้ นำไปให้อนุญาตใหม่ไม่ได้  และอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (non-transferable, non-re-licensable, non-exclusive license)
10.2 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเมื่อใช้เนื้อหาฯ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้งาน ถึงแม้ในกรณีที่มีถ้อยคำ เช่น “การซื้อ” “การขาย” และคำอื่นๆ ในทำนองเดียวกันปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ บริษัทฯ จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ในเนื้อหาฯ ที่บริษัทฯ เสนอต่อสมาชิก และจะไม่มีการโอนสิทธิต่างๆ ดังกล่าวไปให้แก่สมาชิก
10.3 สมาชิกจะต้องไม่ใช้เนื้อหาฯ เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาฯ ในบริการฯ (ยกตัวอย่างเช่น การทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไข)
10.4 หากสมาชิกต้องการที่จะสำรองเนื้อหาจากสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน สมาชิกจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่มีภาระหน้าที่ในการสำรองเนื้อหาจากสมาชิกแต่อย่างใด
10.5 บริการฯ อาจรวมถึง คุณลักษณะการทำงานต่างๆ ที่สมาชิกหลายคนสามารถที่จะโพสต์ ตรวจแก้ แก้ไข และลบรายการต่างๆ ได้ ในกรณีดังกล่าว สมาชิกที่โพสต์เนื้อหาจากสมาชิกจะต้องอนุญาตให้สมาชิกรายอื่นๆ แก้ไขเนื้อหาจากสมาชิกได้
10.6 สมาชิกจะยังคงมีสิทธิที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากสมาชิกอยู่เช่นเดิม และบริษัทฯ จะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกรายอื่นๆ นอกจาก “เพื่อน” ของสมาชิกสามารถมองเห็นเนื้อหาจากสมาชิกดังกล่าวได้ สมาชิกที่โพสต์เนื้อหาจากสมาชิกนั้นจะต้องมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ และใช้ได้ทุกแห่ง (worldwide, non-exclusive, royalty-free license) แก่บริษัทฯ (พร้อมด้วยสิทธิที่จะช่วงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ) เป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัด เพื่อใช้เนื้อหาดังกล่าว (ภายหลังจากการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว หากบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและสมควร) เพื่อบริการต่างๆ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด
10.7 บริษัทฯ อาจตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาจากสมาชิก หากบริษัทฯ เห็นว่า เนื้อหาจากสมาชิกอาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว
10.8 หากบริษัทฯ เห็นว่า สมาชิกได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากสมาชิก บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะใช้เนื้อหาจากสมาชิกในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากสมาชิก โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่สมาชิก

11. ข้อจำกัด

สมาชิกจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ
11.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
11.2 กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
11.3 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
11.4 กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
11.5 กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
11.6 กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ) กิจกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
11.7 กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
11.8 กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทสมาชิกรายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ
11.9 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
11.10 กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
11.11 กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
11.12 กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกันซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของบริษัท หรือการใช้บริการฯ ของสมาชิก
11.13 กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 12 ข้างต้น
11.14 กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

12. ความรับผิดชอบของสมาชิก

12.1 สมาชิกจะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของสมาชิกเอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้
12.2 บริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าสมาชิกรายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นๆ
12.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ

13. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ

13.1 บริษัทฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug)  หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
13.2 บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกอันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ อย่างไรก็ตาม หากมีการตีความว่าข้อตกลง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ) ระหว่างบริษัทฯ และสมาชิกเกี่ยวกับบริการฯ เป็นสัญญาผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาผู้บริโภคในประเทศไทยข้อยกเว้นความรับผิดนี้จะไม่ใช้บังคับ
13.3 ไม่ว่าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้นจะกำหนดไว้อย่างไร บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่บริษัทฯ หรือสมาชิกสามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของบริษัทฯ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของบริษัทฯ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จะจำกัดไว้ที่จำนวนเงินรวมของค่าบริการที่ได้รับจากสมาชิกในเดือนปฏิทินที่เกิดค่าเสียหายดังกล่าวขึ้น

14. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

14.1 เมื่อบริษัทฯ แจ้งหรือติดต่อสมาชิกเกี่ยวกับบริการฯ บริษัทอาจใช้วิธีการที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน
14.2 เมื่อสมาชิกแจ้งหรือติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการฯ สมาชิกจะต้องติดต่อไปยังศูนย์บริการสมาชิก (Call Center) หรือในเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานหรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด