กฎหมายทางธุรกิจ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความคล่องตัวทางเศรษฐกิจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกิจในไทยกำลังขยายตัวและมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วโลก กฎหมายไทยและกฎระเบียบนานาชาติได้คอยบังคับการและควบคุม การค้าขาย แรงงาน ภาษี ความปลอดภัย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา รากฐาน ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตการทำงาน และวีซ่าหลายๆรูปแบบ ความซับซ้อนของปัจจัยข้างต้นเหล่านี้อาจมากเกินไปสำหรับการเปิดธุรกิจหลายๆประเภท

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าชาวต่างชาติที่ต้องการจะมาเปิดและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือชาวไทยที่พร้อมจะขยายธุรกิจและรับมือกับข้อขัดแย้งทางกระทรวงแรงงาน หากผู้คนดังกล่าวเป็นสมาชิกของ TLP พวกเขาจะได้รับคำปรึกษาและการชี้แนะทางกฎหมายที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเรา